Forretningsorden for Repræsentantskabet

Vedtaget den 9. juni 2022

 

§ 1 Indledning
Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde i Gentofte Ejendomsselskabs vedtægter. Benævnt som GE.

§ 2 Valg af mødeleder
Repræsentantskabet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og eventuelle
afstemninger i overensstemmelse med mødets dagsorden og denne forretningsorden.

§ 3 Forhandlingsprotokol m.v.
I en protokol indføres antallet af mødedeltagere og et kort referat af forhandlingerne, herunder de
trufne beslutninger og resultatet af afstemninger. Protokollen underskrives af dirigenten og GE`s formand og udsendes til repræsentantskabets medlemmer. Protokollatet forelægges til godkendelse af repræsentantskabet.

§ 4 Valg af stemmeudvalg
Repræsentantskabet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af
medlemmer i stemmeudvalget fastsættes af dirigenten.

§ 5 Stemmeret
Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Stemmeretten udøves personligt, og der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Repræsentantskabets afstemninger
Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, hvis ikke dirigenten eller 1/3 af
repræsentantskabet beslutter, at der stemmes ved en skriftlig afstemning.

Valg til bestyrelse og valg af suppleanter til bestyrelsen, jf. §§ 18 og 20 i denne forretningsorden, sker
dog ved skriftlig afstemning.

Andre valg sker også ved skriftlig afstemning, medmindre der kun er opstillet det antal personer, som
svarer til de pladser, der skal besættes.

§ 7 Repræsentantskabets beslutningsdygtighed
Beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Når 1/3 del af repræsentantskabsmedlemmerne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Forslag om ændringer af vedtægterne elle opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre en 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger.
På dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. (Vedtægterne § 9)


§ 8 Talernes rækkefølge
Den, som ønsker at få ordet under forhandlingerne, henvender sig til dirigenten, oplyser sit navn og
talerne får ordet i den rækkefølge, de har anmodet om det. Dog kan dirigenten beslutte at ændre rækkefølgen af hensyn til afvikling af debatten.

§ 9 Indlæg og taletid
Talerne skal holde sig til det punkt på dagsordenen, der er til debat. Dirigenten kan fastsætte
begrænsning i taletiden.

§ 10 Taler uden for rækkefølgen
Uden for talerrækken skal dirigenten give ordet til indlæg vedrørende mødets forretningsorden og
ledelse.

§ 11 Afslutning af debatten
Indlæg og forslag, der vedrører et dagsordenspunkt, kan ikke fremsættes, når debatten om punktet er
afsluttet.

§ 12 Fremlæggelse af ændringsforslag
Ændringsforslag skal så vidt muligt fremlægges i starten af debatten og skal afleveres skriftligt til
dirigenten. Ændringsforslaget indgår derefter i debatten om hovedforslaget.

§ 13 Afstemning vedrørende ændringsforslag
Ved afstemning om hovedforslag, hvortil der er stillet ændringsforslag, stemmes der først om
ændringsforslaget og derefter om hovedforslaget i givet fald med de ændringer, der måtte være
vedtaget forinden.

§ 14 Behandling af forslag til procedure
Til procedureforslag f.eks. forslag om afvisning eller udsættelse af en sag, om genoptagelse af en sag,
om nedsættelse af udvalg, om afslutning af debatten og om dirigentens fratræden kan der ikke stilles ændringsforslag. Ved fremsættelse af flere procedureforslag stemmes der om forslagene i den
rækkefølge, de er stillet.

§ 15 Årsregnskabet
På repræsentantskabsmødet godkender repræsentantskabet GE`s årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol.

§ 16 Afholdelse af valg til Gentofte Ejendomsselskabs organisationsbestyrelse
På repræsentantskabsmødet vælger repræsentantskabet de beboervalgte medlemmer til
GE`s bestyrelse i henhold til § 5 stk. 5 i GE`s vedtægter.

§ 17 Indstilling af kandidater
Alle medlemmer af repræsentantskabet kan stille forslag om opstilling af kandidater til
bestyrelsesvalget, herunder formand eller næstformand.

I forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet vedlægges en blanket,
hvorpå medlemmer af repræsentantskabet kan foreslå kandidater.
De indkomne kandidaters navne udsendes til repræsentantskabets medlemmer en uge før mødets afholdelse.

I henhold til § 10 i GE`s vedtægter vælges til bestyrelsen et medlem med særlig boligsocial indsigt samt et medlem udpeges af Gentofte Kommune.

§ 18 Afstemning ved valg af bestyrelsesmedlemmer
Ved valg til bestyrelsen skal der stemmes på det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
Hvis nogen stemmer på flere eller færre kandidater end der skal vælges, stemmer på den samme
person to gange eller på personer, der ikke er bragt i forslag, betragtes stemmesedlen som ugyldig. Det
samme gælder, hvis stemmeafgivningen efter stemmeudvalgets opfattelse er utydelig.

§ 19 Ved stemmelighed til valg af bestyrelsesmedlemmer
De ledige pladser i bestyrelsen besættes af kandidaterne i den rækkefølge, stemmetallene angiver. I
tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

§ 20 Afstemning ved valg af suppleanter
Repræsentantskabet vælger 3 suppleanter for de valgte beboerrepræsentanter for 1 år ad gangen.
Hvis der, ved valg af suppleanter, er opstillet 3 eller færre kandidater, skal der stemmes på 1 kandidat.
Hvis nogen stemmer på mere end 1 kandidat, betragtes stemmesedlen som ugyldig. Det samme
gælder, hvis stemmeafgivningen efter stemmeudvalgets opfattelse er utydelig.

Hvis der, ved valg af suppleanter er opstillet flere end 3 kandidater, skal der stemmes på det antal
suppleanter, der skal vælges. Hvis nogen stemmer på flere eller færre kandidater end der skal vælges,
stemmer på den samme person to gange eller på personer, der ikke er bragt i forslag, betragtes
stemmesedlen som ugyldig. Det samme gælder, hvis stemmeafgivningen efter stemmeudvalgets
opfattelse er utydelig.
I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

§ 21 Fremsendelse af forhandlingsprotokol
Snarest muligt efter repræsentantskabsmødet fremsender Administrationsselskabet udskrift af forhandlingsprotokollen til repræsentantskabets medlemmer.

Vedtaget på Gentofte Ejendomsselskabs repræsentantskabsmøde den 9. juni 2022

Ole Lund Petersen
Formand for Gentofte Ejendomsselskab

 

nach oben